Katalóg internetových stránok

Všeobecné obchodné podmienky

Aj keď sa snažíme o maximálnu spokojnosť všetkých našich členov, ani my sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Vtedy postupujeme podľa nasledovných Obchodných podmienok. Okrem toho sme vždy pripravení vyjsť vám v ústrety na legorent@pozicovnalega.sk.

 

 

1.        Základné ustanovenia

Svojou registráciou na webových stránkach spoločnosti LEGOrent (www.pozicovnalega.sk) (ďalej len “Spoločnosť”)  uzatvárate so Spoločnosťou zmluvu, v ktorej súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

 

2.        Vymedzenie základných pojmov

Spoločnosť – požičovňa hračiek LEGOrent je registrovaná nasledovne

Obchodné meno: PhDr. Ľudmila Grajcárová

Miesto podnikania: Adlerova 838/2, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov

IČO: 50 228 609

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice od 2.3.2016

Číslo živnostenského registra: 820-80659

              Nie som platcom DPH

Člen - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár, zložila vratnú zálohu a má zaplatený Členský poplatok na aktuálne obdobie

Členský poplatok - poplatok za využívanie služieb Spoločnosti

Predplatné - členský poplatok na viac mesačných období

Mesačné obdobie - obdobie od dátumu zaplatenia prvého členského poplatku do rovnakého dátumu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci (napr. ak bol prvý členský poplatok zaplatený 17.4., prvé mesačné obdobie trvá do 17.5., druhé do 17.6. atď.)

Set - jedna Lego stavebnica alebo kombinácia viacerých Lego stavebníc, ktorú Spoločnosť prezentuje na svojej webstránke samostatnú jednotku a zapožičiava svojim členom

Záloha - suma vo výške 50€, ktorú Člen zloží na účet Spoločnosti pri registrácii ako zaisťovací prostriedok pre prípad nevrátenia Setu, resp. vrátenia nekompletného Setu nad rámec Bežnej straty

Bežná strata – strata resp. poškodenie (napr. ohryzením) maximálne 5ks súčiastok/dielikov zo zapožičaného Setu s výnimkou minifigúrok a špeciálnych dielikov. Ak Set obsahuje nejaký špeciálny dielik, je to vyznačené na zozname kociek zasielanom s každým Setom spolu s informáciou o sankcii za prípadnú stratu.

Členská sekcia - sekcia webstránky www.pozicovnalega.sk dostupná Členom po prihlásení sa menom a heslom umožňujúca zmenu osobných údajov, preferovaných typov Setov, atď.

 

3.        Uzatvorenie zmluvy

 1. Uzatvorenie zmluvy nastáva vyplnením registračného formulára s povinnými údajmi, zložením vratnej Zálohy a zaplatením predplatného podľa aktuálneho cenníka. Týmto sa stávate Členom LEGOrent klubu (ďalej len Člen) a získavate prístup do Členskej sekcie na stránke Spoločnosti. 
 2. Registráciou prehlasujete, že uvedené údaje sú pravdivé, súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely Spoločnosti na administratívne a štatistické účely v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
 3. Prístup do Členskej sekcie je umožnený zadaním emailovej adresy a hesla, ktoré si Člen zvolil pri registrácii. V prípade potreby zmeny hesla, táto zmena je možná v Profile. Člen je sám zodpovedný za ochranu svojho hesla pred vyzradením a s ním súvisiace následky pri prípadnom zneužití.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo požiadať Člena o zmenu hesla v prípade zistenia jeho nedostatočnej bezpečnosti, alebo podozrenia so zneužitia účtu neautorizovanou treťou stranou.
 5. Táto zmluva môže byť Členom kedykoľvek ukončená, avšak bez možnosti vrátenia už poskytnutých služieb s výnimkou prípadov uvedených v reklamačných podmienkach Spoločnosti.

 

4.        Popis služby

 1. Člen si v Členskej sekcii nastavuje svoje preferované typy Setov (napr. Technic, StarWars, atď.). Na základe poradia preferencií mu Spoločnosť v každom Mesiaci členstva zapožičia jeden Set, ktorý počas svojho členstva ešte nemal zapožičaný (pokiaľ sa na základe výslovnej žiadosti Člena nedohodne inak).
 2. Spoločnosť Člena o zapožičaní Setu informuje emailom a Set zašle na adresu Člena uvedenú v Členskej sekcii.
 3. Člen najneskôr v posledný deň Mesačného obdobia zapožičaný Set rozloží na jednotlivé súčiastky a zašle späť na adresu spoločnosti spôsobom uvedeným v časti 7. Dodacie podmienky
 4. Člen nemá možnosť zvoliť si konkrétny Set, ktorý si chce zapožičať. Môže však informovať Spoločnosť, ktoré Sety si požičiavať nechce (napr. preto, že ich už vlastní) a tieto Sety mu zasielané nebudú. Takisto môže Spoločnosť informovať o svojich preferovaných Setoch a pokiaľ to bude situácia umožňovať, bude mu zaslaný konkrétny Set z jeho zoznamu preferencií. 
 5. Člen má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje preferované typy Setov a ich poradie.
 6. Sety zasielané Spoločnosťou sú pred každým odoslaním Členovi vyčistené a dezinfikované.
 7. Návod na zostavenie Setu je prístupný v elektronickej podobe na webstránke Spoločnosti.

 

5.         Cena

 1. Člen platí za využívanie služieb Spoločnosti Členský poplatok vo forme predplatného.
 2. Výška Členského poplatku je konečná – Spoločnosť nie je platcom DPH.
 3. Členský poplatok zahŕňa cenu za doručenie a spätné zaslanie stavebnice, ako aj náklady na náhradu stratených častí v rozsahu Bežnej straty.

 

6.         Platobné podmienky

 1. Členský poplatok platí Člen prevodom na bankový účet Spoločnosti SK37 8360 5207 0042 0557 2051.
 2. Členský poplatok platí Člen formou viacmesačného predplatného podľa aktuálne platného cenníka.
 3. Pri uzatvorení zmluvy je Člen povinný zložiť na bankový účet Spoločnosti jednorázovú zálohu vo výške 50 €. Zálohu Spoločnosť použije ako zaisťovací prostriedok v prípade nevrátenia Setu alebo vrátenia Setu s chýbajúcimi časťami presahujúcimi Bežnú stratu. V prípade požičania viacerých Setov súčasne je člen povinný zložiť zálohu podľa počtu požičaných Setov (napr. v prípade 2 setov sumu 2x50=100€)

 

7.        Dodacie podmienky

 1. Do 3 pracovných dní po vyplnení registračného formulára a pripísaní Členského poplatku vrátane Zálohy na účet Spoločnosti je Členovi zaslaný prvý Set. Každý nasledujúci Set je Členovi zaslaný do 3 pracovných dní po vrátení predchádzajúceho Setu za predpokladu, že Členovi začalo plynúť nové Mesačné obdobie. Výnimkou z tohto pravidla je členstvo KOMFORT, pri ktorom je nový Set zasielaný ešte pred vrátením predchádzajúceho Setu tak, aby mu kuriér zároveň odovzdal nový Set a prevzal predchádzajúci. 
 2. Spoločnosť využíva na doručovanie kuriérsku spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o. (členstvo KOMFORT) alebo Packeta Slovakia s.r.o. (členstvo ŠTANDARD).
 3. Pri spätnom zaslaní Setu Člen vloží Set do obálky na odpovednú zásielku alebo krabice, ktorú obdržal pri doručení Setu. V prípade členstva ŠTANDARD je Člen zodpovedný za odovzdanie zásielky na ľubovoľnom výdajnom mieste spoločnosti Packeta Slovakia. V prípade členstva KOMFORT Spoločnosť objedná kuriéra, ktorý príde zásielku vyzdvihnúť na adresu zadanú Členom.
 4. Za doručenie Setu ani za jeho spätné zaslanie Člen neplatí, táto služba je zahrnutá v Členskom poplatku.

 

8.         Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo v každom Mesiaci členstva na pridelenie a doručenie jedného Setu podľa svojho poradia preferencií.
 2. Člen má právo v každom Mesiaci členstva na pridelenie Setu, ktorý počas obdobia členstva ešte nemal pridelený. Pokiaľ by nastala situácia, že Spoločnosť nemá k dispozícii takýto Set, Spoločnosť bude Člena kontaktovať a dohodne sa s ním na spôsobe refundácie. Člen má právo vybrať si medzi refundovaním Členského poplatku za dané Mesačné obdobie a zaslaním ľubovoľného z dostupných Setov.
 3. Člen je povinný zaslať Set Spoločnosti naspäť najneskôr v posledný pracovný deň Mesačného obdobia.
 4. Člen je povinný zaslať späť Set spôsobom uvedeným v bode 7.3.
 5. Člen má právo požiadať Spoločnosť o ponechanie Setu počas ďalšieho Mesačného obdobia nasledujúceho po Mesačnom období, v ktorom mu bol Set doručený. Urobiť tak môže zaslaním emailu na adresu legorent@pozicovnalega.sk. Za toto obdobie platí Člen Členský poplatok rovnako, ako keby mu bol doručený nový Set. Po ukončení tohto druhého Mesačného obdobia je Člen povinný Set zaslať späť Spoločnosti.

 

9.        Ukončenie služby

 1. Zmluvný vzťah môže vypovedať Člen rovnako ako aj Spoločnosť.
 2. Člen môže vypovedať zmluvný vzťah zaslaním žiadosti o zrušenie členstva na emailovú adresu legorent@pozicovnalega.sk. Člen je nasledujúci deň po zaslaní žiadosti povinný zaslať späť Set, ktorý má aktuálne požičaný. Vrátenie Setu prebehne podľa typu členstva spôsobom popísaným v bode 7.1. Do 3 pracovných dní po doručení stavebnice Spoločnosti zašle Spoločnosť Členovi zálohu späť na bankový účet, z ktorého bola poslaná. Pokiaľ chce Člen vrátiť zálohu na iný bankový účet, musí na to spoločnosť vopred písomne upozorniť.
 3. Člen nemá nárok na vrátenie nevyčerpaného Predplatného.
 4. Spoločnosť može pristúpiť k vypovedaniu zmluvy s Členom v prípade nedodržovania týchto obchodných podmienok alebo v prípade opakovanej straty súčiastok presahujúcich Bežnú stratu.
 5. Dôsledkom ukončenia zmluvy je zrušenie prístupu Člena do Členskej sekcie.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepovoliť znovuzaloženie nového účtu Členovi, ktorému bol účet v minulosti zrušený na základe bodu 3 tohto odstavca.

 

10.    Reklamácie, výmeny a refundácie

 1. V prípade doručenia nekompletného Setu má Člen právo na bezodkladné doplnenie chýbajúcich častí alebo na výmenu Setu, pokiaľ Spoločnosť nie je schopná doplniť chýbajúce časti. Pri vzniknutí takejto situácie je Člen povinný bezodkladne o tom informovať Spoločnosť zaslaním emailu na adresu legorent@pozicovnalega.sk.
 2. Všetky platobné transakcie sú konečné. Člen je zodpovedný za pochopenie týchto podmienok pred uskutočnením akejkoľvek platby za službu.
 3. V prípade akejkoľvek reklamácie či nespokojnosti so službou musí Člen kontaktovať Spoločnosť elektronicky na emailovej adrese legorent@pozicovnalega.sk alebo písomne na zverejnenej poštovej adrese.
 4. Spoločnosť posúdi reklamáciu v čo najkratšom možnom termíne avšak najneskôr do 30 dní od jej obdržania.

 

11.    Zaisťovacie prostriedky

 1. Spoločnosť má právo využiť zálohu Člena na kompenzáciu svojich nárokov v prípade nevrátenia Setu alebo v prípade vrátenia nekompletného Setu v rozsahu presahujúcom Bežnú stratu.
 2. V prípade nevrátenia Setu v termínoch stanovených týmito obchodnými podmienkami Spoločnosť vyzve Člena emailom na vrátenie Setu. Pokiaľ do 3 pracovných dní po zaslaní emailu Člen nezašle Set na adresu Spoločnosti, Spoločnosť využije zálohu v plnej výške na kompenzáciu spôsobenej škody. Nevrátenie Setu má zároveň za následok okamžité ukončenie Členstva.
 3. V prípade straty presahujúcej Bežnú stratu Spoločnosť využije zálohu na kompenzáciu spôsobenej škody nasledovne:

strata viac ako 5 ale max 10 dielikov – sankcia 10 €

strata minifigúrky – sankcia 5 €

strata časti minipostavičky (Friends, Elves) - sankcia 5 €

strata minipostavičky (Friends, Elves) - sankcia 10 €

strata viac ako 10 dielikov – sankcia vo výške odporúčanej maloobchodnej ceny Setu podľa Lego katalógu

Spoločnosť zároveň vyzve Člena na doplnenie zálohy. Pokiaľ sa tak nestane do 5 pracovných dní, Spoločnosť pristúpi k vypovedaniu zmluvy s Členom v súlade s odskekom 9. Obchodných podmienok.

 

12.    Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Spoločnosť spracúva osobné údaje Člena v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s Členom; spracúva ich najmä pri poskytovaní služieb, vystavovaní faktúr, doručovaní Setov a pri vybavovaní prípadných reklamácií.
 3. Spoločnosť spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s Členom a to predovšetkým pri doručovaní Setu; osobné údaje Člena v uvedenom rozsahu poskytne Spoločnosť za účelom doručenia Setu Slovenskej pošte, a.s.
 4. Spoločnosť vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje Členov, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje Členov spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 5. Člen odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

a. Člen má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Spoločnosti legorent@pozicovnalega.sk.

b. Člen má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať

aa)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

bb)   informácie o spracúvaní osobných údajov v Systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

cc)    presné informácie o zdroji, z ktorého Spoločnosť získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

dd)   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ee)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ff)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

gg)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

hh)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

c. Člen má právo na základe písomnej žiadosti u Spoločnosti namietať voči

aa)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

bb)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

cc)    poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

d. Člen má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Spoločnosti kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie Člen namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

f. Člen  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

 

13. Ochrana osobných údajov podľa GDPR

1. Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ stránky www.pozicovnalega.sk zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Dotknutá osoba – kupujúci

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ stránky www.pozicovnalega.sk podľa bodu 2. týchto VOP

Príjemcovia (Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service s.r.o.)

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

2. Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Spoločnosť spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") z dôvodu vystavenia daňového dokladu, kontaktovania zákazníka ohľadom objednávky a plnenia zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, číslo účtu) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt, adresa dodania) je nevyhnutné na plnenie zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou.

Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s Členom a to predovšetkým pri doručovaní Setu; osobné údaje Člena v uvedenom rozsahu poskytne Spoločnosť za účelom doručenia Setu Slovenskej pošte, a.s. alebo Slovak Parcel Service s.r.o.

Spoločnosť vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje Členov, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje Členov spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Člen odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

Člen má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Spoločnosti legorent@pozicovnalega.sk.

Člen má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať

aa)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

bb)   informácie o spracúvaní osobných údajov v Systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

cc)    presné informácie o zdroji, z ktorého Spoločnosť získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

dd)   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ee)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ff)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

gg)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

hh)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

Člen má právo na základe písomnej žiadosti u Spoločnosti namietať voči

aa)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

bb)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

cc)    poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Člen má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Spoločnosti kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie Člen namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Člen  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

 

3. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

        Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

        Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

        Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok.

 

14.    Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok bez upozornenia vopred. Platnosť nových podmienok nastáva ich uverejnením na stránkach Spoločnosti. Člen  je zodpovedný za kontrolu Podmienok a uistenie sa o ich stálej akceptácii.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu katalógu ponúkaných Setov. Spoločnosť negarantuje zapožičanie konkrétneho Setu.
 3. Spoločnosť pri priraďovaní Setov Členom využíva priraďovací algoritmus, ktorý vyhodnocuje viacero faktorov, ako napríklad, ale nie výlučne, dĺžku členstva, frekvenciu strácania kociek, vracanie rozložených Setov, atď.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 5. Člen vyhlasuje, že je spôsobilý na právne úkony.