Katalóg internetových stránok

LEGO® zaujímavosti

Ako v škole zaujať pubertiakov

Legorent“Zaujať študentov a podnietiť v nich chuť objavovať. To je jedna z najväčších výziev pre učiteľov v dnešnej dobe mobilov, sociálnych sietí a reality TV.”

David Auerbach, učiteľ na Cardigan Mountain School, New Hampshire, USA

LEGO odpoveď na túto výzvu sa volá EV3. EV3 je programovateľný robot zo série LEGO Mindstorms. Jeho využitie je však ďaleko širšie, ako len vyučovanie programovania.

LegorentEV3 má externé sondy, ktoré umožňujú merať rôzne fyzikálne veličiny (teplotu, farbu, uhly, atď. ). Namerané údaje sa dajú stiahnuť do priloženého softvéru a študenti s nimi môžu ďalej pracovať. Vďaka tomu sa dá EV3 využívať pri rôznych experimentoch na hodinách fyziky alebo chémie. Jednoduchým príkladom je skúmanie topenia ľadu. Čo sa deje s teplotou počas topenia? Ako sa zmení objem kvapaliny v nádobe? Študenti začínajú so svojimi predpokladmi, ktoré konfrontujú s realitou. Pritom zozbierajú dáta, ktoré môžu následne v počítači analyzovať. Stačí zmeniť vstupné podmienky a proces objavovania môže začať nanovo.

Ďalšou možnosťou využitia sú hodiny matematiky. Stredoškolské matematické koncepty sú často veľmi abstraktné. Študenti majú problém ich pochopiť, lebo si ich nevedia prepojiť na nič konkrétne. Tu prichádza na pomoc EV3. Chcete, aby študenti porozumeli pojmu uhlová rýchlosť? Nechajte ich naprogramovať EV3 a hneď v praxi uvidia, čo to znamená. Akú dĺžku prešiel robot pri danej uhlovej rýchlosti? Koľko otáčok urobili jeho kolesá? O koľko stupňov sa otočili? Svoje výpočty môžu hneď porovnať s realitou.

LegorentŠtudenti si s EV3 môžu vyskúšať aj prácu dizajnérov a inžinierov. Čo takto navrhnúť robota, ktorý sa bude pohybovať bez kolies? Softvér študentom umožní zdokumentovať svoje nápady a pripraviť blueprinty. Sami si potom vytvoria funkčný prototyp, ktorý môžu ďalej analyzovať a vylepšovať.

S EV3 sa totiž študenti neučia matematiku alebo fyziku, ale riešia problém. Všetky abstraktné koncepty, ktoré sa na týchto hodinách učia, sú prirodzene zakomponované do toho, čo robia. LEGO tak prináša do života študentov prepojenie medzi školou a každodenným životom. Vďaka EV3 zrazu vidia, že všetky tie “zbytočné veci”, ktoré sa v škole učili, sa nachádzajú v reálnom svete okolo nich.